is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Dertigste deel. MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, February, 1795. «70

Asfesfooren, benevens in drie perfoonen öp voordragt van Curateuren, uit de Burgery van Leyden, door deeze Vergadering te benoemen , als mede uit drie perfoonen van liet Collegie van Juftitie aldaar door dat zelve Committé te nomineeren; mitsgaders voor het crimineele als Promotor, den openbaaren Aanklaager van die Stad i zyhde uit de Burgery benoemd de Burgers Joost Romswinckel, Willem van Riebeek en Anlhony de Malnoe, zullende de titulature der gemelde Vierfchaar zyn Burgers en Vaders. Ook zal 'er een annueele Secretaris door Rector , Curateuren en Asfesfooren worden aangeftéld, wordende omtrent Vrydommert van Accynfen , Inkwartiering , enz., geperfifteerd by de Publicatie van den 5 deezer , dog zal aan ieder der Profesfooren en aan derzelver Weduwen Jaarlyks boven de gewoone Traélementen worden toegelegd ƒ 250.

De Gedeputeerden van Dordrecht conformeeren zich met dit befluit, dog referveeren voor hunne Ingezetenen, die Muntersplaatfen hebben gekogt, om op diergelyk dedommagement te infteeren.

De Gecommitteerden ter Generaliteit hebben overgelevert het volgende rapport:

„De Gecommitteerden ter Generaliteit hebben by monde van den Burger Hahn, welkë deeze week van wege Holland aldaar pra;Qdeert, gerapporteerd, dat behalven de loopende zaaken, zy hunnen gewigtigen last vart den 12 deezer, voorkomende op bladzydö 2 van het Dagblad van dien datum, hadderi Yy a uil

's GrA"

ven ha* ge.