is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Dertigste deel. MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?o8 NIEUWE NEDERLANDSCHE

's Gra-

venha-

ge.

Publicatie raa-

kcnde eene bepaaldevrye insfchcry in de Noordzee,

zig zynde Reprefentanten van het Franfche Volk, en den Franfchen Generaal en Chef Pichegru, tot wegneeming van alle beletzelen , welke tot hier toe daar omtrent plaats gehad hebben mogten , in overleg getreeden, niet dat gevolg, dat dezelve Reprefentanten , en Generaal en Chef, zo Veel van hun afhangt, ook hier in hebben medegewerkt, om aan ons heilzaam oogmerk^ en het verlangen der gcede Ingezetenen, zo fpoedig mogelyk te voldoen.

Zo is 't, dat wy by deezen verklaaren en decreteeren , dat alle Visfchers, waar en op welke Plaatfen dezelve in deeze Provincie gelegen zyn , of t'huis behooren , vry en onbelemmert , ter Visvangst in de Noordzee üitvaaren zullen mogen.

Dog dit egter niet anders, i*in onder de voN gcrtde bepaalingen, te weten:

Dat alle Visfchers telken reize die zy ter Visvangst doen zullen, ter Plaatfe van waar zy voorneemens zyn in Zee te loopen, van den commandeerenden Officier , en op Plaatfen alwaar geene Troupen leggen, van de Municipaliteit, zullen moeten verzoeken, behoorlyké Patpoorten, inhoudende de naam van het Schip of de Schuit, de naamen van den Schipper, en de verdere Bootsgezellen of'Perfoonen, welke, en de tyd wanneer, dezelve ter Visvangst üitvaaren zullen; dat de Perfoonen en Schuiten, alvoorens in Zee te fteeken, door of van wegen den commandeerende Officiers of Municipaliteit, naauwkeurig onderzogt zullen worden, en dat de Schippers en verder Volk het onderzoek, gewillig toeftaan zullen moeten.

En dat ingevalle na zodanig onderzoek, geene Brieven, Papieren, nog eenigerhande Koop. manfchappen, Goederen of andere zaaken, van wat aart of üatuur die ook zyn mogen, boven en behalven hunne volllrekte noodwendigheden tot de reize, veel min Perfoonen , buiten dief, welke ter Visvangst gelchikt zyn, en dienen moeten #