Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7i4 NIEUWE NEDERLANDSCHE

'sGra-

ven hage»

VoorJJai omtrent den Raad van Staaten en de. Landmaat.

j t

i

en te Water , aan denzelven was toegekend, terwyl tevens, by de inftruclien der Admiraliteiten, aan deezen het beleid van den geheelen Oorlog ter Zee expresfelyk was gedemandeerd; eene !"in 't oog loopende tegenftrydigheid, welke te onbegrypelyker is, om dat die inftruclie in den Jaare 1651 is gerevideerd door de toen zittende groote Vergadering, «1 dat wel door Leden der Regeeringe, die zelfs zeer jaloers waren over het ! gezag van den Raad van Staaten.

Dat uit dien hoofde, mitsgaders ook daarom , dat hetzelve Collegie van den Raad van Staaten, in den beginne, toen de Vergadering van Hun Hoog Mogende nog niet permanent zat, was gequalificeerd tot de generaale Adminiftratie van zaaken hier te Lande; dog dat ook deeze qualificatie vervallen zynde door de permanentie van de Vergadering van Hun Hoog Mogende zedert 1597 - welke de generaale beftiering der zaaken van het Bondgenootfchap ten eenemaal aan zig getrokken heeft, dat Collegie niet anders kon worden geconfidereerd, dan als een wezen, zonder bepaalde werkzaamheden , het welk in de laatfte tyden eigenlyk geene andere inftructie meer hadt, dan de wenken des Stadhouders , door wiens vertrek en door de vernietiging zyner waardigheden , ook tevens de geheele exiftentie van hetzelve, voor zo verre het nog als een Bureau van Expeditie van den Kaptein-Generaal kan worden aangemerkt, is komen te vervallen.

Proponeerende hy Prsefident, vermits de geheele direclie der Landmagt van 'sLands Fortifi:atien, Magazynen, Arfenaalen en Frontieren laar door genoegzaam onbepaald is, en alle dee;e importante zaaken niet kunnen worden waargenomen zodanig, als met de groote belangens Ier Republiek overeenkomftig is , en waar toe :o veele lasten door 'sLands Ingezetenen moeten vorden opgebragt; weshalven daar omtrent ten poedigften behoorde voorzien te worden, en

dien-

Sluiten