is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Dertigste deel. MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsteldam.

Plan var, Opfchry yinge der Bargerye.

8 ia NIEUWE NEDERLANDSCHE

VRT HEID. GELTKHEID* BROEDERSCHAP.

F\e Commisfie by de Provifioneele Reprefentao*^ ten deezer Stad aangeftéld, ter Organifatie van de Nationaale Guarde van Stad en Jurisdictie, gelast by deeze de Burgers

om ten fpoedigflen de opfchryving van alle de mannelyke Ingezeetenen tusfchen de 16 en 60 jaaren , die in hunne Wyk gevonden worden , te doen, met byvoeging van derzei ver Naamen, Toenaamen, Ouderd-.m, Beroep, Staat, Bezigheden, Bedieningen of andere middelen van beftaan, Lighaamsgebreken, enz., conform aan de gedrukte Lysten, die hen ter invulling nevens deezen last ter hand gefteld worden, en in orde zullen moeten ingeleverd zyn, op Donderdag den 5 deezer, 'snamiddags ten vier uuren ter Vergadering, waar hen deeze last is gegeeven.

En morden de Ingezeetenen verzogt zonder tegenzeggen opgemelde Burgers in derzelver qualiteic te erkennen, en aan deezen last zich behoorlyk te gedragen.

Gedaan ter Vergadering binnen Amfteldam, den 2 February 1795, het eerfic Jaar der Bataaffche Vryheid.

Ter Ordonnantie van voorfz. Commisfie.

De bezorging der Inkwartieringe, volgens de regels van regtniaatigheid en billykheid, op de Gelykhéid gebouwd, was, in deeze grooteen volkryke Stad,een zeermoeilyk werk. Zonder zulks te bedoelen, konlen, daar omtrent, misflagen begaan worden. De voorzorgen, daar tegen aangewend,

wa-