Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

990 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Am-

stkl

dam.

Adres van het Com 'uitte' Revolutionair.

gericht, ten einde met hun mede te werVen, en Gedeputeerden tot hun te zenden , to: het oprichten van een vereend Committé van Omwenteling.

Dk Committé thans vergaderd , beschouwende de noodzakelykbeid, om het begonnen werk in elke Stad, in elk Dorp, in elk Gehucht, metfpoed door te zetten , en in> ervaaring gekomen zynde, dat veel al het Volk ten platte Lande, het reeds gefchiedde als genoegzaam befchou^d, da;.r zulks ten hoogden als een enkele deen tot een groot gebouw kan worden aangemerkt; vermaand hier mede alle Ingezeteoen van dit Gemeenebest, om op 't zorgvuldigst tegen deeze valfche denkbeelden te waaken, en oplettend op den voortgang der Omwenteling te zyn, ten einde voor te konen, dat nu nog ooit geen zweem zelfs van Aridocratie, op den thans vryen bodem word geduld.

Met vermaand hier mede Ulieden , Burgers en Ingezetenen van zodanige plaatfen, welke nog onder 't juk, van door'geweld, overheerfching of list, ingevoerde Regenten, onder welken naam ook, zuchten, aan uwe onwettige Onderdrukkers te verklaaren , dat Gylieden overeenkomdig de Rechten van den Mensch , vry en onaf hange[yk zyt, uit dien hoofde hun van hunne Posten on/zet, en dac gy dadelyk andere , uw vertrouwen waardig , provifioneel in hunne plaatfen aan del d.

Her vermaand alle Burgers et; Beminnaars van hun Vaderland, om terdond de Wapenen te aanvaarden, zich provifioneele Officieren te kiezen, hun vertrouwen waardig, en te toonen bereid cc 2,yn, Lesven en Bezittingen, regen eiken Buitenandfohen Vyand of roofzieke Vriend te verdedijett; het eerde Recht van elk vry Burger is, de Wapenen voor het belang van 't Algemeen te ïra»en. Laart u door geen vleitaal door mislet'in^, nog rrinder dobr geweld affchrikken! ver..et doot ivwea Dotidér, den Geweldenaar, die

zich

Sluiten