Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda,

992 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Maand , vernam men, in het Nieuwspapier der Stad , de vozende byzonderheden, raaks nde de verdere voortzetting van het werk der Revolutie.

„ Onze Stad, waarin rust en veiligheid onafgebroken blyft voortduuren, zag voorleeden Dingsdag twee van haare Medeburgers, van wier nuttige inwooning zy langen tyd was berodfd geweest, binnen haare munren wederkeeren De Burgers W. van der Wagt namelyk, en P. Zwaanenburg, hadden in den Jaare 1788 het ongeluk, Zodanig in den voortduurenden haat yan hunne onkundige en misleide Medeburgers te blyven, dat zy te meermaalen het voorwerp van mindere en meerdere mishandeling geweest zynde, eindelyk door een politieke waarfchouwing van de toen fungeerende Regeering , geraaden wierden, zich van hier te verwyderen, en dus hun Beftaan, Huisgezin en Vaderftad te verlaaten; zynde ook de Aae als Notaris van den eerstgenoemden , egter zonder praejuditie van deszelfs eer en reputatie, ingetrokken. "

, üe Burgery deezer Stad reekende het zich tot een pligt en genoegen, het geleedene, hoe eer hoe liever, te herflellen, en zond ten dien einde een Commisfie van twee haarer Leden af, om gemelde Burgers te verzoeken, dat zy by deeze weêr gunftise tyden, in haar midden wilden wederkeeren. Gemelde Burgers, aan dit verzoek geredelyk voldoende, vervoegden zich, met de hun toegezonden Commisfie, herwaards, en wierden door ecu Detachement

Ca-

Sluiten