Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

994 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Gouda.

Welkom groete aan twee Burgen.

i

zal dien gulden regel eerbiedigen en uitoeffenen:

Doe niet aan anderen, dan 't geen gy wilt, dat aan U zelf gefchiedde.

Dit is het vooruitzigt, dat uwe terugkomst voor zig heeft; dit is de hoop, dieUverwagtj dit is het, waar mede de wezenlyk braave man zig voor vervolg vlyen mag.

Zyt welkom dan andermaal, braave Medeburgers! keert, onder de zegeningen van ons en uw huisgezinnen, tot uwe thans vreedzaame haardfteden weder. Geniet aldaar, in gezondheid en voorfpoed , de beste zegeningen.. Haast U tot de vervulling dier wenfehelyke en vereerende pligten, waar toe gy geroepen wordt, en vereenigd U met ons, tot de bevordering van Heil, Vreede en Broederfchap! vereenigd U met ons, om juichend met ons uit te roepen: Lang leeye de Vryheid! lang leeve de Natie!

„Het Antwoord van gemelde Burgers was hierop welgepast; dog wierdt niet zonder wederzydfche aandoening uhgefproken, en geen wonder, dat de zeer verfchillende wyze, waarop deeze Perfoonen de Stad hadden moeten verlaaten, en waarop zy thans tot dezelve wederkeerden, in net, hart van die Weidenkenden aandoeningen veroorzaakte, die zich beter laaten gevoelen dan befchryven. Den- volgenden morgen wierdt ;ene Commisfie uit de Provifioneele Municibaliteit aan den Burger Van der Wagt afgezonden, om deszelfs antwoord op de op lem uirgebragre vrye keus der Burgeren van ïun Medelid, en tevens naar 'sHage; te /erneemen; dog gewigtige redenen noodïaakten hem, dit voor als nog in beraad te wouden.

» He-

Sluiten