Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Maart, 1795. 1445

miniftrareurs en Beampten, verpligt en gehouden P zvn, van alle deeze hunne vemgtingen, aan hetc zelve, ofdeszelfs Vertegenwoordigers, benoorlyke verantwoordinge te doen, en die despooquei dispofitie over de Eigendommen der Ingezetenen, 7 voldoende te juftificeeren. 1 En, daar fs Volks belang vorderd. cn deszelfs* Vertegenwoordigers pligt is, om alte mogelyke, mSdelen tot fecWitdt en fchadeioosftelling voor, de Natie te arripieeren. i

Hebben , na gchoudene deliberatie, goedgevon den te ftatueeren, gelyk geftatueerd wordt by deez-n dat alle Goederen van de vorige Admini trate~urs van Regeering, ofte's Land, Beampten binnen deeze Provincie gelegen ofte ervintelyk , na Publicatie dezes, zvn en blyven verbonden ten behoeve d r Natie, dergeftak, dat geene vervreemdingen of alienatien , nogte eemge verbanden voor te né«otieerende penningen , ook verkogte maar nog niet getransporteerde Goederen , van eenige kra?t of waarde zullen gehouden worden; blyvende anterieure Verbanden onverkort; houdende de Natie op alle dezelve Goederen pand en Hypotheek, toe tyd en wylen gemelde Admimftrateurs van Regeeringe en andere s Lands Beamp ten, hunlieder gehoudene adminiftratie genoegzaam zullen hebben gejuttificeerd. . .. ,nl

En zullen dezelve alleenlyk kunnen ftrekken tol herftel van zodaane fchadens , of reftitutie yar oenningen , waarin refpeftivelyk een of meer Leien of Agenten der vorige adminiftratie of bewind bv rechtelyke Vonnisfen mogten worden gecon deroneert, benevens de kosten derzelve, na be hoorlvke taxatie, en zonder dat hier door eeniger Wyze worden gederogeert of gerekend zal woi den te zyn afgegaan van 's Landfchaps Placaar. fn den jSre 1778, betrekkelyk de affchaffinge va, alle Confiscatien en Annotatien van Goederen binnen deeze Provincie geëmaneert.

Aldus gedaan in een Extraordinaire Landfchap;

Ccccc 2 vei

EN.

hibl. afeendè 'e GoederenIer Ouie Regenten.

!

I I

»

Sluiten