is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Dertigste deel. MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Maart, 179J. 16/3

cn 1794, was zulks hier te Lande, hoe zeer' zonder voorbeeld, wel door een voornaam' uitlandsch Geestelyk petfoon aan duizenden' van menfchen toegediend , maar het was ook tevens bekend, welke invloed de zo zeldzaarne apparitie van dusdanig Geestelyk perfoon vooral in 1794 gehad,enweike desorders zulks veroorzaakt he<-ft. Dat zy die (leeds in hunne leerredenen en vermaanit gen de getrouwheid aan dit Land met het gewenscht fucces hebben aangeprezen, met waare vergenoeging uit het decreet van 31 January 1795, hebben vernomen, dat een ieder volgens zyne begrippen God kan dienen, enz. Lat zy daar uit begrypen zelfs gerechtigd te zyn een Bisfchop te ver« kiezen, mits uit de waereldlyke Geestelyk' heid,en hier te Lande geboorenzynde, ten einde die het Kerkelyk beftuur en de Bisfchoplyke funétien kan uitoeffenen, zondei aan zodanig Opperhoofd direct of indireéi eenig waereldlyk gezag toe te kennen, heb ben gemeend hier omtrend eerst de verklaa ring deezer Vergadering te moeten implo reeren; verzoekende dus dat de Reprefen tanten van het Volk van Holland gelieven te verklaaren, dat voor zo veel hun aangaat het aan de Requestranten vryftaat, om ii voegen voorfz, een Bisfchop te verkiezen Befloten hen te renvoyeeren tot het Pla caat van den 31 January, dewyl daar in he antwoord op het voorfz. Request is te vinden Heden dag gefteld zynde tot het benoe men der perfoonen, die het Committé to de Zeedyken en Zeeweenngen zullen uit

laai

sGra-

je.

1

l

c

t