Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•sGra-

venha ce-

1800 NIEUWE NEDERLANDSCHE

van Alkemade, honorable mentie in de Notulen en in het Dagblad te maaken.

Eenige Stukken, ons laater ter hand gekomen, zullen wy nu nog mededeelen. Te vooren (zie bl. 620,) hebben wy verhaald, het Befluit der Provifioneele Reprefentanten van het Volk van Holland, ter afzettinge van den actueelen Prefident en de Hollandfche Raaden en Minifters van het Hof van Juftitie, de aanftelling van een nieuwen Prefident met Zeeland gezaraentlyk te disponeeren, en voorts, van 't een en ander, aan de Staaten van dat Gewest kennis te geeven. De Brief, welke het bovenftaande behelsde, was van deezen inhoud:

V R Y H E I D. GELYKHEID. BROEDERSCHAP.

MEDEBURGER SI

De Vergadering der Provifioneele Reprefentanten van het Volk van Holland in overweging genomen hebbende, dat genoegzaam alle de Hollandfche Raaden, van den Hove van Holland en Zeeland, de Prefident daar onder begrepen, byzonder ■voor- in, en na de bekende Omwenteling in den Ta re '78/, zeer voorname werktuigen zyn geweest in de handen van den toenmaaligen 's Lands Geweldenaar Willem den Vyfden, mitsgaders in die van zyne heerschzuchtigc Huisvrouw , waar door eene menigte goede In- en Opgezetenen dezer Provincie, alloen uit hoofde van hunne bekende gevoHens, in het ftuk van Staatkundige en Godsdienftige Vryheid, door het zelve Hof zyn geoor-

Sluiten