Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Maart, 1795. 1959

deeze demarche dier Vergadering aan alle Burger-Vergaderingen en Sociëteiten in Holland, door de Dagbladen kennis te geven; en, indien zy met haar in het zelfde geval, en in dezelfde gevoelens zyn, haar aan te moedigen, om in deezen met haar gelykelyk te werk te gaan: of haar verzoeken, van anders zodanige middelen, ten deezen opzigte, zonder verwyl, in 't werk te willen ftellen, als dienen kunnen, om in eeze het zelfde doel, met haar, te bereiken."

Aan den Raad. der Gemeente , gaven, ?sanderendaags, eenige Afgevaardigden der Burger-Vergaderinge kennis van dit befïuit, 't welk met de betuigingen van het hoogfte genoegen wierdt ontvangen. Nog meer in 't oog loopende, en als zodanig te aange* naamer voor den Leydfehen Raad, was de ftap van een gedeelte der Rotterdatnfche Burgerye. Het gerugt van het voorgevallene te Leyden overgevoerd zynde na de Sociëteit, in de gemelde Stad, by den naam van Volksvrienden bekend , zondt dezelve eene plegtige Ueputatie, uit het midden van haar, om den Raad onzer Stad het genoegen en de goedkeuring , over den kórdaaten en Vaderlandlievende ftap,'te betuigen.

Op den 16 deezer was hier eene Afkon, diging gedaan, inhoudende eene dringende vermaaning tot het gebruiken van de werk. ftukken der Leydfche en andere Inlandfche Fabrieken: eene vermaaning , inderdaad , ten hoogden welgeplaatst, aangcz<ei, hei deerlyk verval der Stad, door de verregaan Nnnnun 4 d«

Leyden.

Sluiten