is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Dertigste deel. MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, April, 1795. 35"

Equipagie wierden gevonden, welke verkozen, om met den anderen eenige gelden uit te leggen , om zig daar voor van eenige Genever ' voor de Reize te voorzien, om naderhand rantfoensgewyze , onder hen te worden verdeeld, zo zal dit door hunnen Kaptein voor hun worden verricht, terwyl zy zelve twee DekOffi eieren, twee bevaaren Matroozen en twee Soldaaten zullen benoemen, om de reekening van hun befteeden Gelden te kunnen nazien; en daar in abuizen vindende, die met alle befcheidenbeid opgeven, en geen redtes kunnende bekomen, zal het hun vryftaan, zig daar over aan "t Committé rot de Zaaken van de Marine te vervoegen.

XI. Daar 'er echter den Zeeman veel aan gelegen legt, dat hy , by onverhoopte ongelukken, een vooruitzigt op eenige onderfteuning kan hebben, waar toe het Fonds voor.de oude «n ongelukkige Zeelieden te Rotterdam is opgericht geworden, zo zullen de vyf ftuivers per Maand voor dat Fonds door hem worden betaald , ten einde ook alle Zeelieden, die thans aangeworven worden, of in het vervolg zullen worden, voor* die matige uitkeering, van vyf liuivers per Maand, den onderftand, welke dat Fonds aan ongelukkigen geeft, zouden kunnen genieten.

XIE Tot Chirurgynsgelden blyft bepaald, dat door den Matroos en Soldaat zal worden betaald zes duiten van de gulden; de Officieren, en Dek-Officieren, een Huiver van de gulden, tot, de dertig gulden per Maand, waar voor dan ook alle de benodigde Medicynen geleverd, en alle ziekten, hoe ook genaamd, behandeld zullen worden ; zullende in het vervolg ook geen Maand Gagie, voor het geneezen der Ve« jierique Ziektens meer worden betaald.

XIII. Indien, by geval van Gevechten, den Zeeman zyn Hangmatten of Randzels, welke óggggggg 3 toj

s Gra-

itenha5e.

Plan van verbeteringvoor het Zeevolk.

v