is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Dertigste deel. MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VGra-

venha' ge.

Plan van ver betering voor he, Zeevolk.

25:04 NIEUWE NEDERLANDSCHE

tot yerfcbanzing moeten dienen, kwamen bötcnadigd te worden, of ten onbruik geraakten, zo zal daar voor aan hem door het Land vergoeding worden gedaan; zullende dit echter geen plaats hebben, zo hy Pryzen kwam te ■maaken, en daar van Buitgelden te genieten

En op dat de Schryvers der Schepen me'de ■zouden weten, waar aan zy zig voortaan heb. ben te houden en gedragen, fteld het Committé tot de Zaaken van de Marine vast, dat de Gages en de verdere Bereekeningen , dewelke hen zullen toekomen, in deezer voegen zullen zyn bepaald , als:

Voor een Schryver van een Schip van 74, itukken, ƒ 130 'sMaands; voor een Schryver van een Schip van 64 Rukken, ƒ120 'sMaands; voor een Schryver van een Schip van 50 itukken, ƒ120 'sMaands; voor een Schryver van een Schip van 40 ftukken, ƒ u0 'sMaands; voor een Schryver van een Schip van 36 Rukken, ƒ 110 'sMaands; en voor een Schryver van een Schip van a6 Rukken, ƒ 8c5"sMaands. En voor de Schryvers van het Wachtfchip, alzo dit de moeilyklren Post van allen is, door dien hy de Rollen der Manfchappen van ieder t>chip moet houden , en verantwoorden ƒ iso sMaands, Doch zy zullen daarenboven, nog mogen reekenen 10 perCenr, voor de Venduën; voor de Boetens van den Provoost ook 10 perCent; voor den ontvangst van de Daalders Cwanneer een Matroos laater dan den gezetten iag, aan boord komt,) van den Kaptem-Geweldiger ook 10 perCent; en eindelyk," voor het waarneemen der Plunjes mede 10 perCent; met deezen verftande nogthans, dat, indien het kwame te gebeuren, dat het bederf der Plun|es, door hunne onachtzaamheid veroorzaakt was, zullen zy die fchade moeten dragen.

Zy zullen voor Notariëele Papieren mogen leclareeren, als-: voor Origineele Krygsraa-

den