is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Dertigste deel. MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, April, 1795. 2697

des morgens van den 15 daar aan volgen de, de Burgery, tegen des namiddags ten vier uuren opgeroepen, om voor het Rechthuis te verfchynen, ten einde, overeenkomRig onze verkregene Rechten van den Mensch en Burger, ons eene wettige Regeering te verkiezen, Het Committé'begaf zich, op den bovengemelden tyd, naar het Rechthuis, en ontfloeg Schout en Scheepenen van hunne posten, hen verzoekende hunne Vergaderplaats te verhaten; het geen door hun , na een oogenblik beraad, ge* fchiedde. Hierop Relde het Committé aanRonds de waardige Burgers Heknus Marius van Andel, als Schout en Secretaris, en Klaas van Hulst, als Prefident-Scheepen, in hunne zo even verlaatene posten aan; en voorts nog tot Scheepenen: Hadde van den Brand ,Jobanncs Plaofl^r, Cornelis Dro' gendyk, en Simon Vinke, welken, onder het gelui der klok, aan de Burgery werden voorgefteld; welke, door een drievoudig hoezée, haar algemeen genoegen te kennen gaf. Waarna de Schout, ook uit naam van zyne Medeleden, de Burgery, in eene weigepaste Aanfpraak, plechtig bedankte voor het vertrouwen, 't geen zy in hun geliefde te ftellen, door hen waardig te keuren tot hunne Vertegenwoordigers ; leggende het Committé hunne posten , als de taak, hun opgedragen, volbragt hebbende, wederom neder in den fchoot der Burgery.

Oen 20 Maart werdt alhier de Vryheidsboom , met zeer veel plechtigheid , geplant, welke te luisierryker was, doordien « her.

Oost-

toorne.