Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Mei, 1795- 2981

jnteresfeerden in de Haringvaart ta Vlaardingen, Maasfluis , enz. Welk rapport gehoord zynde, is gedecreteerd, dat dezelve Geïnteresfeerden uit hun midden eenige Perfoonen zullen benoemen , om ten fpoedigften een Plan voor eene nieuwe directie te formeeren, en aan deeze Vergadering ter approbatie in te leveren; dat dezelve Perfoonen een vry acces zullen hebben tot alle Papieren hoegenaamd, en waar voorhanden , welke tot het vorig Collegie van de groote Visfchery hebben behoord.

Het Committé van Financie, benevens de aan hetzelve toegevoegde Burgers, om het Concept-Plan van eene te formeeren Beleenbank,na te gaan, en tot het daarftellen van dezelve eene Publicatie te concipieeren, hebben van derzelver verrichtingen rapport gedaan, en is na preleéture der Concept-Publicatie, dezelve by de Vergadering gearrefteerd. Zie hier het geheeie Stuk.

De Provifioneele Reprefentanten van het Volk van Holland, allen den geenen, die deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap! . , ... .

Doen te weten : dat wy in onze dehberatien over de extraordinaire Geldheffïng, tot welke wy, ingevolge onze Publicatie van den 4 Maart deezes jaars, hebben moeten befluiten, zo als dezelve door ons eerstdaags zal worden gearreRe'erd, geoordeeld hebbende, ook vooral bedagt ce moeten zyn, om te gemoet te komen ■lau de oageisgenheid of moeyelykheid, waarin L11111111 4 vee-

's Gra-

VENHAGE.

Sluiten