Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VENHA" GE.

Public, wegens een algemeenenBank van Beleening,

?9&2 NIEUWE NEDERLANDSCHE

• veele onzer goede Ingezetenen zig zouden kun-

• nen bevinden, wanneer zy hun aandeel in de yporzeide heffing moesten furneeren in contante penningen; en onder anderen ook met dat oogmerk , en ten dien einde , hebbende doen voorafgaan onze Publicatie van den 26 derzelve Maand tot opbrenging van ieders ongemunt Goud en Zilver, in mindering van, of ter verreekemng tegen dezelve Geldheffing; vervolgens mede m overleg hebben genomen, het aan ons geproponeerde middel, om ook de zodanigen, wier Bezittingen grootendeels beftaan in zodanige Effecten of Goederen, welke, in de tegenwoordige tydsomftandigheden, niet dan met zwaar verlies te gelde gemaakt kunnen worden, te faciliteeren, en in ftaat te ftellen, om in de meer voorzeide Geldligting hun aandeel of een gedeelte daar van te kunnen furneeren , zonder daar toe met aanmerkelyke fchade, zig van Specie te moeten voorzien, en teffens zonder dat daar door werde vermeerderd de omloop van 'sLandswege, van Recepisfen, Promesfen, Asfignatièn, of andere Papieren Munt, waar van de nadeeligheid , immers in een Land als het onze, het welk alleen van de Commercie moet beftaan, ontwyffelbaar en door de ondervinding maar al te veel gebleeken is ; en dat ons, na rype overweging, mitsgaders gehoord hebbende de cornïderatien , zo van ons Committé van Financie, als van de aan hetzelve uit onze Vergadering hier toe fpeciaal geadjungeerde Leden, geen beter middel tot bereiking der voorzeide onderfcheiden einden is voorgekomen , dan de opngting eener temporaire Generaaie Bank van Beleening, voor de geheeie Provincie van Holland, op den na te melden voet.

Zo is 't, dat wy hebben goedgevonden en beflooten, zo als wy decreteeren by deeze. Art. rt Dat ten dienfte van alle onze Inge-

Sluiten