Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Mei, 1795. 2983

zetenen, zonder onderfcheid, waar ter plaatfe binnen deeze Provincie woonende, zal worden opgerigt eene Generaaie Bank van Beleening, welke haare refidentie en Comptoir zal houden binnen Amfteldam.

2. Dat dezelve zal worden geopend, op den I July 1795, en niet langer geduuren, dan drie agter een volgende jaaren, en dus tot 1 July 1798.

3. Dat dezelve zal worden beftuurd door zes Commisfarisfen, die binnen de Stad Amfteldani hunne vaste wooning zullen moeten hebben, of neemen, en door ons van Commisfie en lm ftruéiie voorzien, en gekozen zullen worden uit een dubbeltal, het welk door den Munici paaien Raad van Amfteldam genomineerd e« aan ons voorgefteld zal worden; gelyk de vervulling der door affterven, of andere oorzaa. ken, openvallende plaatfen, op dezelve wyz< zal gefchieden.

4. Dat die Commisfarisfen en derzelver Suc cesfeurs, in de Vergadering van ons of onz< Succesfeuren zullen Eed doen, van zig in diei Post getrouw te gedragen, en eene flipte ge heimhouding te betragten.

5. Dat ieder van dezelve zes Commisfarisfen voor de behoorlyke waarneeming dier direftii en adminiftratie, zal genieten een vast tradis ment van drie duizend guldens in het jaar zonder iets meer, onder welke benaaming he zy, te mogen bereekenen.

6. Dat dezelven zullen aanftellen zo veef Secretarisfen, Boekhouders en verdere Bedien den, als wy, op hunlieder voordragt, zullei noodig oordeelen; en wier Inftruclie en Sala risfen door dezelve Commisfarisfen ontworpe en geproponeerd , doch door ons vastgeftel zullen worden, zo als wy vermeenen zullen t behooren; op welke Inftruftien die Secretaris fen, Boekhouders, en Bedienden by den Mu

LIIIIIIH5 n

'sGra-

VENHAGE.

Public, wegens een algemeenenBank van Beleeningm

1

> 1 ï

i

ï

Sluiten