Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'sGra-

ven hage.

Public, •wegens een algemeenenBank van Bebening,

4986 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Financie, zullen disponeeren, zo als wy zul■ len bevinden te behooren; gelyk wy mede aan ons referveeren, om by merkelyke verandering in de omftandigbeden van deeze of geene Fondfen, of Plaatfen, zommige der Effeclen of Goederen, in het voorzeide zevende Artikel geëxpresfeerd, voor het vervolg onbeleenbaar in de voorzeide Bank te verklaaren.

9. Dat een ieder die eenige Effeóten of Goederen in de voorzeide Beleenbank wil verpanden, daar toe zig vooraf, en ten zynen kosten, moet voorzien van de volgende befcheiden, als:

1. Ten opzigte van Obligatien , op Naam ftaande, een Declaratoir van een geadmitteerd Notaris, op den Eed ter aanvang zy-* ner Bediening gedaan , en met een gecacheteerde draad aan de bewyzen van fuccesfiven Eigendom gehecht, dat hy die geannexeerde Stukken heeft geëxamineerd, en zo voldoende gevonden , dat hy den Perfoon van N. N. ter goeder trouwe bevoegd oordeelt, om die Effecten validelyk te kunnen verkoopen of verpanden.

2. Ten opzigte van de evengemelde, en alle andere Obligatien of Effeften , welke in Art. 7. zyn beleenbaar gefteld, een Aéte van tauxatie van derzelver waarde, door een geadmitteerd Makelaar, mede op den Eed, ten aanvang zyner Bedieninge gedaan, geteekend.

3. Ten opzigte van onroerende Goederen, een Declaratoir van den Secretaris der Plaats, waar dezelve gelegen zyn , gehecht aan den laatften Transport-Brief, en behelzen, de, op den Eed by de aanvaarding zyner Bediening gedaan, dat de Perfoon, in dien Brief gemeld , nog bekend ftaat , als de fenige Eigenaar van dat Perceel, en dat

het

Sluiten