Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Mei, 1795. *9%7

hetzelve is vry en onbelast, of niet meer' belast, dan met eene fomma van ƒ • Mitsgaders eene Acte van beëedigde Tauxateurs , behelzende , dat zy de daar in omfchreeven Gebouwen of Landen hebben bezigtigd, en waardig keuren een fomma van f

Welke Tauxateurs door de refpective Municipaliteiten zullen' worden aangefteld, en verpligt zullen zyn, ten allen tyde, op requifitie van Commisfarisfen der Beleenbank , da goede trouw hunner geclaane tauxatie te doen blyken, door aan zodanig Perfoon of Perfoonen, als Commisfarisfen ten dien einde in loco zullen willen zeaden, dé Perceelen aan te wyzen, en de gronden ot redenen hunner gedaane bereekening en tauxatie open te leggen. 4. En eindelyk ten' opzigte van die Koopmanfchappen , en Fabriek-Waaren , welke in Art. 7. als beleenbaar zyn opgenoemd, een Declaratoir van een geadmitteerd Makeiaar, in elk fpeciaal Artikel handelende, op den Eed ten aanvang zyner Bediening gedaan, behelzende den juisten prys, toi welken die Koopmanfchappen of Fabriek Waaren te dier tyd verkoopbaar zyn.

Mitsgaders een bewys, dat dezelven z< langen tyd in bezitting van den Verpande geweest zyn, als volgens de locaale Rech ten der Plaatfen, waar die Goederen 0 Koopmanfchappen zyn liggende of berus tende, vereischt wordt, om dezelven nie ïneer fubject te doen zyn aan revindicati of reclame.

Zullende wyders de Verpander dier Goe deren of Koopmanfchappen dezelven aai iemand, door Commisfarisfen daar toe ge fteld, moeten aanwyzen en overgeeven, i een afzonderlyk Pakhuis te Amfteldam, t

R01

sGra-

7ENHA3E.

Public, wegens een ai' gemee* nen Bank van Be» leening.

»

f t

1 1

Sluiten