Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2988 NIEUWE NEDERLANDSCHE

'sGra-

venha ge.

Public, wegens een algemeenenBank van Beheningi

Rotterdam , of te Dordrecht, (naar eene van welke Kooplieden de Verpander, zp hy elders woont, de Goederen die hy wil verpanden, ten zynen koste zal moeten doen overbrengen,) en van welk Pakhuis hy de Huur ten naame van Commisfarisfen der Beleenbank zal doen ftellen of overteekenen, en het bewys daar van, met de Sleutels, in handen ftellen van Commisfarisfen te Amfteldam , of van de Municipaliteit van Rotterdam of Dordrecht refpective , en daar van een bewys aan Commisfarisfen leveren.

Voor alle- welke voorzeide Declaratoiren en Aclens van Tauxatie (die wy by deezen vry ftellen van 's Lands Recht of Impost op het Klein Zegel,) de voorzeide Notarisfen, Secretarisfen, Tauxateurs, en Makelaars refpective, te zamen niet meer zullen mogen bereekenen, dan ééne Gulden van het duizend, en minder fommen ftaar advenant.

En zullen', boven al het geen in deezen Artikel is gerequireerd, Commisfarisfen, zulks goedvindende, ook nog mogen vorderen , zo ten opzigte van Gebouwen, als van Koopmanfchappen en Fabriek-Waaren, een police voor Brandfchade , door geaccrediteerde Asfuradeurs binnen deeze Pro, vincie geteekend, tot zodanige fomme, als de Verpander begeert op te neemen, en waar van hy de Prsemie en het Zegel zal moeten betaalen. io. Dat voornoemde Commisfarisfen van hunle zyde, en ten koste van de Bank, op een raetement of daggeld, zullen aanftellen éen of neer Notarisfen en Makelaars, die dagelyks, ls, en zo lang de Bank open is, in dezelve, if een Annex-Comptoir, zullen prefent zyn , n aan welken een ieder, die eenige Effecten

of

Sluiten