Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3432 NIEUWE NEDERLANDSCHE

'sGra-

venha' ce.

Kef. va,

H. Hoo,

Mog.

omtrent

GecotU'

ntitt.va,

Staats-

Bra-

iam.

van het Committé tot de Algemcene Zaaken van het Bondgenoatfehap te Lande, met den algemeenen Secretaris va het Committé, met de gemelde perfoonen, in qualiteit van Burgers van Scaatsi Braband, in gefprek te treden over den inhoud r van de bovengemelde Misiive; zyqde Hun Hoog Mogenden niet bevoegd, om de door hun aangenomene qaaliteit van Gecommitteerdens van de Vergadering van Gedeputeerden, provifioneel rei prefenteerende het Volk van Staats-Braband, te erkennen , zonder vooraf de intentie en 't goedvinden van de refpeótive Provinciën dienaangaande te hebben vernomen.

En zal Extract van deeze Hun Hoog Mogenden Refolutie worden gezonden aan het Committé tot de Aigemeene Zaaken van het Bondgenootfchap te Lande, met verzoek , om tot bovengemelde einde, twee Leden uit hun midden te willen benoemen met hunnen Secretaris.

En zal van de voorfchreeven Refolutie , door den Agent Slicher, kennis worden gegeeven aar* bovengemelde Burgers tot hun naricht.

Accordeert met voorfz. Register.

Daar de Vergadering van Provifioneele Reprefentanten van het Volk van Friesland, op den 22 deezer, fcheidde, en van eene nieuwe, door het geheele Volk gekozen, zou worden vervangen, hebben die geene der Provifioneele Reprefentanten, die in de Collegien, in 'sHage, aanwezig waren, door den volgenden Brief affcheid genomen van hunne Mede-Reprefentanten.

BURGERS REPRESENTANTEN, WAARDE AMPTGENOTEN!

De tyd aanftaande zynde, waarop wy moeten uit één fcheiden , en by die fcfaeiding nies

kun-

Sluiten