Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3^44 NIEUWE NEDERLANDSCHE

'sGra-

VENHA-

Zynde op het fpatium gedrukt het Cachet vatt Hun Hoog Mogenden, óp een rooden Ouwel, overdekt met een papiere ruite.

Misfive van Hun Hoog Mogenden, van dato 27 deezer, daarnevens zendende eenige gedrukte exemplaren van derzelver na* dere Publicatie ten opzichte der toeneemende defertie onder de Militie van den Staat; Gerefolveerd dezelve in deeze Provincie tè publiceeren en te afligeeren. Zie hier dié Publicatie:

GELIK II El D. V RT H E I D. BROEDERSCHAP.

T"}e Staaten Generaal der, Vereenigde NederlaB?

den. Alle de geenen', die deeze zullen zien of hooren lezen, Hèil en Broederfchap! doen tö weten: alzo ter onzer kennisfe gekomen is, dat onze Militairen, federt dè Refolutie van hec Committé der algemeene Zaaken van het Bondgenootfchap te Lande, van den 20 Juny laatstleden, waar by bevoien wordt, dat van ieder Compagnie vyf mannen zouden worden uitgeloot, om op 'sLands Schepen van Oorlog te worden geëmployeerd , zich aan Defertie'fchuldig maaken, en daar door die Looting zoeken te ontduiken, ten einde alzo zich te onttrekken aan den dienst, tot dén welken zy, ingeval het lot op hen mogte komen te vallêri, zouden gehouden zyn, en daar tegen op bet kragt» dadigite willende voorzien: zo hebben wy niet alleen goedgevonden, by onze Publicatie van den, 26 deezer, een premie uit te loven, aan een ieder, die een of meerder Deferteurs zal aanhouden , zo dat dezelve in handen der Juflitie gerafeeu, maar tevens en ter voorkoming van zodanige

Sluiten