Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jaarboeken, juny, 1795. 3779

der waarheid conform te 2yo.

Art. 4.

Óf die Requesten niet Zegt: ja< geteekend waren, door een aantal van byna zes en dertig honderd lieden, zig noemende Burgers en Ingezetenen deezer Stad ?

Art. 5. „ . '

Of dezelve niet wa- Zegt: ja« ren die Requesten, welke aan hem Gedaagde in Perfoon, by het thands geëxhibeerd wordende paquet in Judicio worden vertoond, en op welk paquet door den Heer Secretaris Hasfelaer, den 14 October 1794 » °P hetbovenfte en onderfte van dezelve het exhibi* turn is gefteld ?

Art. 6. ,

Hoe laat het wel was, Zegt: quartier oveS toen men zig tot het in-, elf uuren. dienen van die Requesten in de Kamer van Heeren Bürgemeefteren vervoegde ?

Aft. 7- n

Of hy Gedaagde in Zegt: ;a. perfoon niet is Burger deezer Stad en alzo den Burger - Eed gepresteerd heeft ?

Deeze Vraagpoincten en Refponfiven nader aar dt'q Gedaagde in Perfoon ten overftaan van.de Ede Rrrrrfrrrrr 2 ï<

Am-

5tel-1 dam°

Verbaal rakende D. W„ Elias»

Sluiten