is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Dertigste deel. MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3852 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Am-

STELDAM.

Berigt wegens den

Schouwburg , enz»

„ decling der rollen aan hem geheel overgelaaten | ,, en war wyders betreft om een (tuk te beoordee,', len, of hec zelve al of niet voldoende zyn zal ,, voor het Nationaal Spectakel," geloven de Ondergeteekenden voor zich , dat men daar toe geen bevoegd Kunst- Rechter of een Poëet behoeft te zyn, en dat, even gelyk zulks over honderd en meer jaaren, aan den Schouwburg door de toenmaalige Directie is geëxecuteerd, 'er geen redenen zyn, waarom zulks thands minder dan te voren , zoude behooren plaats te hebben. De Steller en de Tekenaars van dit Addres, „ fchynen in ,, deeze zelfde periode als het ware met het hair „ 'er by te fleepen , dat het niet raadpleegen , „ met de Autheurs der Stukken, ten gevolge heeft

eene nuttelooze verfpilling van penningen van ,, den Schouwburg." De Ondergeteekenden behoeven ten dien opzichte alleen te remarqueeren, dat, daar de ftelling compleet valsch is, de gevolgtrekking eo ipfo vervalt ; dan men redeneert verder voort, en ftelt dat men de vervaardiging der kleeding aan een Kleermaaker en Naaifter demandeert. Maar wie wilden de Steller en Tekenaars van dit Addres tot het vervaardigen der Klederen employeeren ? wilden zy ook zelve daar toe gebruikt worden ? dit kan men immers niet gelooven! „Wel ligt, zo de Hoofd-Acteurs „ en Actrices tot den Schouwburg behoorende, „ wat minder kostbaar in hun kleeding waren , en

de Ondergeteekenden daar niet roede telkens ,, lastig vielen , dat als dan de bezuiniging wat ,, meer in agt zoude kunnen worden genomen; en ,, het gebeurt niet zelden, dat, wanneer de On-

dergeteekenden weigerachtig zyn, nodelooze ,, nieuwe klederen te geeven, een gepretexteerde

ziekte de vertooning van een opgegeeven ftuk „ doet agterblyven."

De Ondergeteekenden zouden nu kunnen overftappen tot de middelen van Redres, door den Steller en Tekenaars by hun Addres op het einde van

pag. 8.