is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Dertigste deel. MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3&54 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Amsteldam.

Berigt wegens den

Schouvj' burg , enz.

geraifonneerd hebben, en zich met zo een klein agremenc tevreden hebben laaten ftellen? of zouden zy liever voor hunne moeite en y ver het vierdubbeld in contanten, by wyze van Tractement, hebben ontfangen ? immers zeer waarfchynlyk het laatfte. De vertooning van gefchikte ftukken, dat die by een gefchikter beftiering van zeiven zoude volgen, waar van ia een volgende periode worde gewaagd, zoude vry beter na waarheid zyn gepo» feerd , wanneer dezelve zodanig ware getourneerd: de vertooning van gefchikte Rukken zoude by een gefchikter en betere uitvoering door de Tooneellisten van zeiven aangenamer zyn voor den aanfehouwer, vooral by aldien het geliefkoosde ftuk van ,, y. C. Wattier, de Emma Corbet , wierd uit,, gevoerd, zonder daar in, op een zo hoonende „ als fchandelyke wyze , telkens misbruik vaü ,, Gods Naam te maaken."

Wat nu het groote pointt van bezuiniging, de Klederdragc der Tooneellisten, aanbelangt, het is zeker een waarheid, „ dat wanneer de Onderge,, teekenden niet al van tyd tot tyd genoodzaakt

waren, de caprices van de Tooneellisten tegen „ hunnen dank op te volgen ," 'er wel ligt nu en dan eene uitzuiniging in dit artikel plaats zou kunaen' hebben; en, om te beoordeelen hoe verre dit aoint fomtyds wordt getrokken door de Tooneellisten , behoeven de Ondergeteekenden alleen als een fait te pofeeren, „ dat gedachte J. C. Wat„ tier, in dit afloopend faifoen heeft kunnen goed-

vinden, tot het vertoonen van de Eifride,een „ nieuw kleed van de directie te vorderen , en „ ook voor de Zaïre, en byrefusdaar van, als ,, voor beide ftukken nodeloos . heeft kunnen goed,, vinden, geen van deeze beiden te willen ver„ tooncn." En welk beftuur van bezuiniging zoude men dan te verwagten hebben, indien dit zó delicaat poinct aan een der Acteurs wierd toevertrouwd, waar van men, over het geheel genomen* vry zeker mag veronderftellen j „ dat de meesten

hun-