Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Juny, 179* 30»S

de Gedragingen der Leden van het vorig Gouvernement, als mede het ftraffen van misdaaden, door of onder de vorige Regeering ge«leegd en de herftelling van verongelykmgen, van of onder dezelve geleden, de taak geworden is van de Machten, door het Vok geconftitueerd, by dewelken een ïegelyk gelegenheid heeft zyne aanklagte op eene ordenlyke wyze.

inEn,brd?agr"uit het gezegde blykbaar is, dat alle eigendunkelyke Volksoproepingen, en veel meer. alle verzamelingen in menigte, tot belemmering der vrye deliberatien van de Geconftitueerde Machten, in den tegenwoordigen ftand van zaaken, niet anders kunnen befchouwd worden, dan als openbaare aanrandingen van de wettige Reprefentatie, fchendmgen der zo hoognodige orde en verbreekingen der aangenomene Rechten en Wetten, van welke het noodlottig gevolg zoude moeten zyn, dat het Gebouw der Vryheid nimmer op onwrikbaare gronden in dit Gewest zoude kunnen worden gevestigd; dat de in- en uitwendige vermogens deezer Republiek door aanhoudende verwarringen volkomen tot niet gebragt zouden worden en by de Vyanden onzer Revolutie al rasch de hoop verlevendigd, dat onze eigene wanorden ons tot eene Tegen-omwenteling zouden leiden.

Zo is het, dat Wethoüderen en Raaden, door deeze, eenen iegelyk op het ernftigfte willen vermaand hebben, zig in het vervolg tot geene diergelyke daaden te laaten vervoeren; op poene, van als overtreeders der wetten geftrenglyk te zullen worden geftraft.

En maaken Wethouders en Raaden wyders bekend, dat zy, ter voldoening aan den inhoud van de bovengemelde Proclamatie van het Volk van Holland, reeds daadlyk hebben benoemd eene Commisfie, beftaande uit de BurCccccccccccc 4 gers,

Rotterdam.

Bekendmaak,betreffende de Proclamatie.

Sluiten