Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3924 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Rotter-

dam.

Bekendmaak.

betreffende di Procla* made.

gers, Jan Jongeneel Junior, Antony Westerbaan, Laurens Ferwyk, Hendrik Krul en Jan Bezoet, om in te zamelen en over te neemen alle de bezwaaren, welke 'er tegen den Perfoon van Reinier Frederik van Staveren, gewezen Hoofdofficier deezer Stad, zullen inkomen: uitnodigende eenen iegelyk , welke tegen denzelven ■Fan Staveren eenige bezwaaren heeft in te brengen, dezelven, met de bewyzen daar van, ten fpoedigften te ftellen in handen van de gemelde Commislie, welke ten dien einde zal vaceeren, alle dagen van deeze en de volgende week, des morgens van 10 tot half elf uuren, op het Raadhuis deezer Stad, in Vredemaakerskamer,

Voorts, dat zy Wethoüderen en Raaden, ingevolge de Refolutie, door hen op den 3 Juny genomen , reeds onvermoeid zyn werkzaam geweest, betreklyk de Remotien, die, conform de gemelde Refolutie, in billykheid, behooren plaats te hebben; ten welken einde zy, met de Commisfie uit de 39, door de Burgery verkozen Gecommitteerden , al mede in onderhandeling zyn, waar van de uitvoeriug alleen is verhinderd door de gebeurtenisfen, zedert voorgevallen, doch waar mede Wethouders en Raaden nu zullen voortgaan, in zover 3ls zulks met hunnen pligt beftaanbaar is, en *n billykheid van hen zal kunnen gevorderd worden.

Eindiyk kunnen Wethoüderen en Raaden de goede Burgery verzekeren, dat, binnen kort, bekend zullen woraen, de maatregelen, welken by de Provifioneele Reprefentanten van het Volk van Holland zyn beraamd, om, conform het geene dezelven, in de meergemelde Proclamatie , hebben te kennen gegeeven , aan het verlangen der Natie, fpoedig en op eene geregelde wy;.e te voldoen , ten einde het gedsag jjler* vorige Regeering worde onderzogt, en bepaald

Sluiten