Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Juny, mS- 39*5

paald worde de fchaêvergoeding , welke die 1 Leden van het vorig Gouvernement, welken i ons Land in deszelfs rampzaligen Haat vani uitgeputte Financien hebben gebragt, aan den Volke fchuldig zyn. J

En vleven Werhouderen en Raaden zig,' dat met dit alles de rust en eendragt, onder/ de welmeenende Burgery deezer Stad, volko ; men zal wezen herfteld, en dat orde, yenrou wen en welvaart onder ons fpoedig herleven! zullen: op dat onze vyanden niet eenmaal openlyk juichen, en op dat zy zig nu niet langer in ftilte vermaaken , met het opgevatte denkbeeld, dat deeze Burgery voor de waare Vryheid, welke zonder handhaving der Orde en Wetten , geheel en al onbeftaanbaar is , niet ryp zoude zyn.

Aldus befloten ten, en afgekondigd van den Raadhuize der Stad Rotterdam , op den 23 juny 1795, het eerfie Jaar der Bataaffche Vryheid', ten overftaan van de Burgers F ram Maurits Smit, Wethouder; Michiel Plemp, Domtnicus Blankenheim en Willem Jacobus Verkamer, Raaden.

In kennisfe van my, L. van O Y E N Az.

De volledigheid in onze berigten, zo veel mogelyk, bedoelende , vr.rdert ons Plan, de plaatzing van het volgende De-

claracoit:

Cccccccccccc 5 Aan

Iot-

'6eriam.

lekendnaak.•etref- '■ ~ende de °roclanatie»

Sluiten