Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

Declaratoirvan Burgers Gecommitteerden.

i

%

1

i

(

i ]

ï

l

39»<5 NlEÜWE NEDERLANDSCHE

Aan 4e Burgers PROVISIONEELE REPRESENTANTEN van HOLLANDSCH VOLK, thans byeen vergaderd.

BURGERS REPRESENTANTEN!

I^e Ondergeteekenden, Gecommitteerden van wegen het bestgezinde gedeelte van Rotterdams Burgery, declareeren, by deezen, aan de Vergadering der Provifioneele Reprefentanten van het Volk van Holland:

1. Dat zy wel degelyk in het begrip ftaan, dat de demarche, op Zondag den 14 deezer, by Wethoüderen en Raaden gedaan, door een notabel gedeelte der weldenkendfte Patriotten van Rotterdam , moet geconfidereerd worden te zyn de Volksftem, daar meer dan de helft van de Wyken, zedert dien tyd vergaderd geweest zynde, by meerderheid van ftemmen be(loten hebben, den gedaanen ftap te approbeeren, en de zaak als de hunne aan te neemen; terwyl het ander gedeelte geen rapport daar aver heeft ingeleverd.

2. Dat zy, met het kennis geeven aan deeze Vergadering, van het geen 'er in hunne Stad s -voorgevallen, geen ander oogmerk gehad lebben, dan om alle verkeerde, zoregtftreekfche ils zydelingfche , inductien te voorkomen, en ie, met kwaade oogmerken verfpreide gerugen van oproer of onbetaamlyken Volksopftand, egen te fpreeken.

3. Dat zy, met de Commislie, uit de Holiridfche Vergadering, in geene onderhandeling ;etreeden zyn, dan om aan dezelve een volle!ig en meer gedetailleerd narré van het gepasèerde te geeven, en om dezelve aan te zoeten, ten einde by de Municipaliteit, uit hun taam, ter kennisfe te brengen , welk befluit et weldenkendfte gedeelte der Burgery genomen

Sluiten