Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Juny, 1795. 3927

men had, op de door gemelde Commisfie gedaane conciliatoire voortlagen.

4. Dat Gecommitteerden met de uiterfte be vreemding vernomen hebben, hoe, hangende deeze, nog niet volledig afgeloopen, onderhandeling, de Vergadering der Provifioneele Reprefentanten van het Volk van Holland heeft Kunnen goedvinden te decreteeren , om, door eene Publicatie, den ftaat der zaaken te her. brengen op den vorigen voet, en daar door openlyk het gehouden gedrag der braave Burgers van Rotterdam te desavoueeren , welke ook de motiven mogen zyn, die, by de te wagten Publicatie , als dringende en met de tydsomftandigiieden ftrookende, zullen worden geallegueerd.

5. Dat Gecommitteerden meenen redenen te 'hebben , om , uit naam hunner Principaalen , plegtig voor het oog van gantsch Nederland te verklaaren, dat, daar het gebeurde in Rotterdam door hun als eene zuiver huishoudelyke zaak befchouwd wordt, alle middelen van conftrainte, buiten die van perfuafie en conciliatie , niet anders zullen kunnen worden aangemerkt, dan als impieteerende op de rechten van den Burgerftand, en als gefchikt, om den reeds te verregaanden trotsch der Oranje- en Ariftocratifche cabale meer en meer te veeden, en de te lang getergde wraak der braave en weldenkende Patriotten openlyk te doen uitbarften.

6. Dat Gecommitteerden als nog blyven per fifteeren by de fustenue, dat de infurrecHie, ir hunne Stad voorgevallen, door esn in zig zelv< gering geval ontltaan, maar in de gevolgen al lerernftigst geworden, heilig is, en over zulk! alle attentie meriteert, die de aart en de errss der zaake vorderen; en dat zy^ uitdien hoofde, het heilig befluit genomen hebben , om hunm Principaalen, zo veel in hun vermogen is", ii derzelver alzints wettige , en door de tydso m

ft ai

Rot-

TERDAM.

Declaratoirvan Burgers Gecommitteerden,

Sluiten