Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3928 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Rotterdam.

Declaratoirvan Burgen Gecommitteerden.

Handigheden imperieufelyk gevorderde demarche, te handhaven, tot zy, voor overmagtmoetende blikken, genoodzaakt zullen worden, de volkszaak voor een tyd te moeten laaten vaaren , en alle de funeste, en zeer zeker te voorziene gevolgen van alle daaden van geweld en overheerfching, vooral niet unaniem , maar misfchien door eene geringe meerderheid van Staatsleden genomen , te laaten ter verantwoording van die geenen , welke , ten gevalle van alom verachte en ftraf waardige deugnieten, niet ontzien, eerlyke en vernederde Patriotten in hunne ziel te grieven, en den kloekmoedigften hunner voorgangeren, zelfs met vervolging, ja met den Dood te dreigen. Referveerende de Gecommitteerden voor zig het indifputatel recht, om, ingevalle van geweldadige overheerfching, de zaak in questie te trekken ter rechtbank van het gantfche Nederlandfche Volk, dezelve aldaar te bepleiten met dien moed en yver, waare Patriotten eigen, en niet te rusten, voor dat alle Volksdwingelanden, onder welke benaaming ook, uit den vryen Bataaffchen grond zullen zyn uitgeroeid , al zou het des noods den kop van den laatften Bataaffchen bRUTUS kosten.

( Was geteekend,)

CORN. NOZEMAN,

als Secretaris van de Gecommitteerden.

Rotterdam , den 22 Juny 1795 , het eerfte Jaar der bataaffche Vryheid.

Van wegen een Dichtlievend Genootfchap , alhier met lof bekend, was, in het begin deezer Maand, het volgende berigt:

„ In de Vergadering van het Dicht- en

Let-

Sluiten