Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, July, 1795. 424

Of die Vergaderingen niet het gevoeg Saamst worden gehouden op een plaats daar zig de Secretary permanent bevindt; daar alle de Charters, tot die Vergaderin' gen fpeéteerende, worden bewaard en voor handen zyn, en daar de Ordinaris Gedepu. teerden ter Financie hunne refïdentie houden; ten ware erheffelyke redenen, de veiligheid binnen zodanige Stad bedenkelyk maakende, de verplaatfing, voor een tyd, mogten komen te requireeren?

Met^verder verzoek, van daar by na te gaan, 't geen uit de gefchiedemsfen van de Regeering deezes Kwartiers, van de aloud«e tyden herwaards, dienen kan. Waar uit het kennelyk is: Dat Nymegen de oudfle der Steden is op den Bataaffchen grond, geweest zynde een VerbJyfplaats, een Legerfteê van de Ra. tnetnen, langs en omtrent de Rivier, reeds bekend met den naam van Noviomagus of Noviomagum, en van Stad, ten tyde van GaMenus en van Postumas, in de derde Eeuw.

Dat, wanneer de Romeinfche magt hier te Lande, door de geduurige ftormen van de Germanen, merkelyk begon te verzwak^ ken , omtrent het midden van de derde Eeuw, zyn te voorfchyn gekomen de Franken en Saliers, die door de tyd met de£a> tavieren, en andere naastgelegene Volke. ren , welke onder diverfe naamen deeze Landftreeken bewoonden, in verbond zynde getreeden, en van dien tvd af met den igeraeenen naam van Franken 'benoemd zyn, Aaaaaaaaaaaaa a den

t

NVME, GEN.

t ■

Sluiten