Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sGra

VEKHACE.

Aan~

fchryv. omtrent fecreete Artikelent enz,

437* NIEUWE NEDERLANDSCHE

geplaatst, doch vervolgens door kwalykgezinde en baatzuchtige Boekverkoopers als authenticq zyn nagedrukt, vaa alle waarheid zyn ontbloot, en voortgevloeid uit een pen van fhoodaarts, die alle hunne hoop vestigen op de verwarring, welke zy zig toeleggen in dit Gemeenebest te vertraden, en dat in tegendeel, in het geen tusfchen de Franfehe Republiek en den Koning van Pruisfen is gecontracteerd, niets voorkomt, waar omtrent de goede Ingezetenen deezer Landen zig met eecigen grond behoeven te verontrusten, of waarop de aanhangers van het voorig Beftuur eenige hoop kunnen vestigen.

Het Committé van Algemeene Waakzaamheid vermaand en gelast alle Beilliuwen, publieke Aanklaagers, Jufticieren, alle Committés van Waakzaamheid en verdere Gecooftitueerde Machten, een naauwkeurig toeverzigt te houden, en te doen houuen op de kwaadwillige verfpreiders der gemelde Artikelen, dezelven zonder verwyl aan jC hJ?utïD' en te ZOT?-Ga-> dat zy de welverdiende ftraffe, als disfeminateurs van fchrikbaarende gerugten, volgens de Wetten deezer Landen, met ontkomen.

Uit naam van het Committé van Algemeene Waakzaamheid voor het Volk van Holland,

WYBO FYNJE, Secretaris.

Donderdag den a July 1795.

Is geleezen de volgende Misfive van den Franfchen Reprefentant Richard, by Hun Hoog Mogenden ontvangen, en door de Gedeputeerden ter Generaliteit overgenomen , betreklyk de thans fcefifteerende Clubs

bin-

Sluiten