is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Dertigste deel. MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'sGra

VENHA CE.

Public,.

wegens eene ge forceerde Geld heffing.

■ i

]

444o NIEUWE NEDERLANDSCHE

trouwd, verfchuldigd zyn, al zulke middelen werfc-

■ ftellig te maaken, welke met den waaren aart der zaake, en met dc regelen eener we! ingerigte VolksRegcering, zyn overeen te brengen.

Dat wy derhalven, in aanmerking neemende, dat de Penningen, die thans vereischt worden,niet

■ ita^n gebru;kt te worden om de grootheid en den kwistzieken luister van een Vorltelyk Huis te ves-

■ tigen, te vermeerderen, of ten koste der verwoesting van het lieve Vaderland te beveiligen, noch om de heersehzuchtige oogmerken van eenige Familien, door erflyke Waardigheden, of zig alleen toegeëigende Regeeringsposten en Ampten, te bevorderen; maar integendeel by onze Publicatie van den 11 Juny laatstleden aangetoond hebben, dat de importante fommen, die 'er in dit oogenbük vereischt worden, moeten ftrekken tot voldoenin» eener ten genoegen van het Volk gecontracteerde Icnuld, en tot «oedinsaking van zodanige kosten, zonder welken hec Vaderland niet behouden of beveiligd kan worden, ons ook ten vollen verzekerd vonden, dat alle onze Medeburgers, die met blydfchap en dankzegging de geflooten en bekrachtigde Alliantie mee de Franfehe Republiek hebben toegejuicht, en het groot belang erkennen eener refpectabele Zeemagt en eener wel georganifeerde Armée, ook gereedelyk de verpligting, om de nodige fommen daar toe op te brengen, zullen aanmerken en belchouwen als een onbetwistbaars fchuld van de Natie.

Dat wy de begrooting deezer fchuld, voor zo verre dezelve in de eerstvolgende maanden behoort voldaan te worden, geformeerd, en daar mede vergeleeken hebbende het waarfchvnelyke montant ier bezittingen van het geheele Volk, volgens de calculatie, welke uit het product van de 2jfteen yofte Penningen daar omtrent kan worden opgemaakt, bevonden hebben, dat de tagtig millioeicn, waarop wy den benodigden fchar calculeeren noeten, gegist kunnen worden , byrra een zestiende.