Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444« NIEUWE NEDERLANDSCHE

°sGra-

venhace.

Public, •vegcns eene ge' forceer"de Geld heffing.

ftaande Gelden, Actiën en Credieten, ten lasten van Particulieren, zo binnen als buiten 'sLands, die dubieus zouden mogen wezen, zullen mogen gereekend worden naar de waarde, waar op men dezelven in gemoede tauxeert; dat Goederen, waar voor de Bezitter eene byzondere affectie heeft, •gaande boven den ordinairen prys, of waarde, nogthans in den te maaken overflag niet hoogerdan • tegen den ordinairen prys, of waarde, genomen en gereekend zullen behoeven te worden; dat wyders ht* zuiver inkomen der Ampten, Beneficiën en Bedieningen , als mede van Lyfrenten, Tontinen , Contracten van Overleeving, Penfioenen en Praï. benden , zal moeten gereekend worden op den voet, zo als de Lyfrenten, in den ophef van de Collateraale Succesfie in Capitaal getauxeerd worden, volgens de Lyst, in het negemie Artikel der Ordonnantie op dat middel uitgedrukt, volgens welke Lyst de Lyfrenten en Tontinen, en in deeze ook de zuivere revenuen van een Ampt, Beneficie of Bediening, als mede van de Penfioenen en Prsbenden, moeten gereekend worden aldus, te weten op Ly ven van,

I tot 20 jaaren, 10 maal de jaarlykfche Lyfrenten» Revenuen van Ampten, Bedieningen, Penfioeneu, er.z.

20 tot 30 jaaren s maal.

30 40 8

40 jo 7

50 5J 6

55 60 5

60 65 4

05 70 3

70 75 8 boven 75 1 Zullende de zuivere jaarlykfche Revenuen van de Tontinen, Contracten van Overleeving, Peofioecen en Praebenden gereekend worden n3ar rato van het geen dezelve het laatst voorgaande jaar opgebragt of geïmporteerd hebben ; en de zuivere

Sluiten