Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, July, 1705. 4447

jaarlykfche Revenuen van een Arr.pt, Beneficie of Bediening, dat in het geheel, of ten deele, geen vast inkomen heeft, over de vyf laatftei jaaren moeten omgeflagen worden; en van den geenen , die zo lang door den jegenswoordigen. Bezitter niet bezeten zyn, naar rato van het ap" parente inkomen van dien, of daar het ten eene-, maale onzeker zoude mogen wezen, naar ratOj van het inkomen, geduurende den tyd dat die door den jegenwoordigen Bezitter bezeten zyn.

6. Dat van Goederen, in Fideicommis of Lyftocht bezeten wordende, waar van het expeclatif of de eigendom aan Ingezetenen van deeze Provincie behoort, de voorzeide Negotiatie ge» fourneerd zal moeten worden, op gelyke wyze en voet, als van alie andere Goederen;'doch afzonderlyk en op zig zeiven, behoudens dien aangaande aan den Contribuant zyn regres, tot vergoeding van bet geen gefourneerd is, ten laste van den Fideicommi.fairen Erfgenaam , of van den geenen aan wien de eigendom gemaakt is, by de overlevering, of uitkeering derzelve Goederen , onder aftrek nogthans van het geen de Contribuant, uit hoofde van het genot van den bezwaarden Eigendom of Lyftocht, op den voet van Lyfrenten, als in Art. j, in dit fournisfêment behoort te dragen: welk regres tot vergoeding van het furplus zal plaats hebben, niet tegen ftaande zulke of diergelyke kortingen by Testament verboden waren, waar aan mits deezen wordt gederogeerd; en dat van alie andere Goederen, in Fideicommis of Lyftocht, bezeten wordende, waar van Buitengezetenen het expeéhtif of den eigendom hebben, de jegenswoordige Bezitter of Lyftochter, zal kunnen voldaan, op den voet van Lyfrenten, van de jaarlykfche inkomften, de vyf laatfle jaaren door eikanderen geflagen, in de Negotiatie te fourneeren, onder 5e generaale raasfa van zyne andere Goederen, Ooooooooooooo 4 zon-

sGra;

■-enha»

3E.

°ublic. vegens 'ene gecorceerie Geld. heffing, ■

Sluiten