is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Dertigste deel. MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4«Jö NIEUWE NEDERLANDSCHE

AMSTERDAM.

Public.

wegens

eene

Geldne-

gotia.

tie.

'sLands, op plaatfen, alwaar dezelve aan meerdere of mindere rifico, onderhevig kunnen gereekend worden, na aftrek van 'c geen de Ei*i geuaar dezelve in gemoede, uit hoofde van: die loopende rifico, minder waardig reekend,

4. Van alle zodanige Bezittingen , Effedlen of: Goederen, van welke geene juiste waarde bekend is, gelyk mede van uitftaande Schulden,, zo binnen als buiten 'sLanJs, welke dubieus! mogten wezen, zal de Eigenaar voldaan kun-, nen, met dezelve op zodanige waarde te taxee-' ren, als hy ter goeder trouw zou kunnen verklaaren, dezelve wel te willen afftaan: zullen-, de het Goud, Zilver, Juweelen, verzamelingen van Porceleinen, Schiideryen , Rariteiten en uitgefirekte Bibliotheeken, door een iegelyk; getaxeerd moeten worden, naar derzelver in— nerlyke waarde.

5. Eindelyk, dat de waarde van Lyfrenten, Tontinen, Contracten van Overleeving, Penfioenen , Pi sbenden, als mede de waarde van de Revenuen van alle Ampten, Beneficiën en Bedieiiingen , welke meer dan f 600 'sjaars, aan Tractement en Emolumenten voor den Bezitter opbrengen, zal moeten gereekend worden op den navolgenden voet, namentlyk, indien de Bezitter oud is: van

1 tot 20 jaaren, 10 maal bet zuivere jaarlykfche Revenu van dezelve Lyfrenten enz. of Ampten, Bedieningen, enz.

20 tot 30 jaaren 9 maal.

30 40 8

40 50 7

50 55 6

55 60 j

60 OJ 4 65 70 3

70 75 2 boven 75 1 Zullende de zuivere jaarlykfche Revenuen van

de