Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Ju7y, 1795. 4725

ryk verfcheurd hebben, moeten niet verboren j zyn voor de Volken, welke tot de Vryheid fnel-j len ; wy. kunnen verheven voorbeelden en ver-i fchrikkelyke lesfen tevens geeven; en, inde daad, het recht, dat wy hebben, om U van onze on-. dervinding te fpreeken, is door óns wel duur/ betaald. I

In het midden der gebeurtenisfen, welke zig^ voorbereiden, en verontrust, zo wel door de lis-j ten van Engeland, als door de ftuiptrekkingen i der aanhangeren van het voorig Beftuur , kunt gy het welzyn des Staats niet verzekeren, dan door aan alle FafJtien tegen te ftellen de kalmfte wysheid en' de onwrikbaarfte ftandvastigheid.

Zyt gereed alles voor het welzyn des Volks te onderneemen en uit te voeren, maar ftaat nimmer iets aan het oproer toe; houdt vooral een waakend oog op die woelige byeenkomften, belegd door eenige Intriguanten, die aan 't oog der openbaare berisping de heerschzucht, welke hen verteerd, niet durvende bloot leggen, in de algemeene gisting de middelen vinden, om tot een rang te geraaken, welke het Volk, ware hetzelve meer kalm geweest, hen nimmer waardig zou geoordeeld hebben. De bedoelingen deezer Menfchen zyn niet dan aanflagen tegen de maatfchappelyke orde; 't is geenzints uw geluk, het welk hun ter harte gaat, maar de voldoening hunner heerschzucht. Indien hunne poogingen gelukken, indien zy immer zegepraalen, dan is 't met de welvaart uws Vaderlands gedaan ; gy zult de Vryheid gewilt hebben, en niet dan Regeeringloosheid vinden? gy zult Wetten gevraagd hebben, en niet dan vervolgingen bekomen.

Vergeeft, Burgers ! deeze aanmerkingen, gebooren uit nog zeer verfche herinneringen, aan bet deel , 't welk ik in de Hollandfche Natie neem , en aan eene cnveranderlyke genegenheid , welke my nimmer toelaaten zal, onverIiiiiüiiiiiii 4 fchil-

tel-

)am.

bheidsriefan den lepref. Vlquier.

Sluiten