Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Am-

STEL' DAM.

4$Sf NJEÜVVE NEDERLANDSCHE

fchillig te zyn omtrent öwe rampen of uwen voorfpoed.

HEIL en BROEDERSCHAP'

(IVas geteekend/)

ALQüIER.

De overtuiging van de nuttigheid der Inrigtinge, gebiedt ons hier te doen volgen het

PROGRAMMA van de MAATSCHAPPY ter BEVORDERING van den LANDBOUW, te AMSTELDAM opgericht.

|~\e Maatfchappy ter Bevordering van den Landbouw , opgericht binnen Amfteldam , heeft in haare Groote Vergadering, gehouden den 19 Mei deezes jaars, geoordeeld, dat aan haar Voorftel, wegens het uitwerken eri vervaardigen van het Derde Deel van een Landbouwkundig Schoolboek, het best beantwoord was, door den Schryver der Verhandeling, ten Zinfpreuk hebbende:

Al wat uw hand vindt te doen, doet dat met al uw magt.

Salomon.

zynde vervolgens, by de opening van dit Billiet , tot die Verhandeling behoorende, bevonden, dat de Schryver van dezelve was Hendrik PoNSE, Huisman te Geervliet, en Honorair Lid deezer Maatfchappy-: (dezelfde, die, in de drie laatstvoorgaande jaaren, eene Prasmie, voor de vervaardiging van het eerfte , vierde en vyfde

Deel

Sluiten