Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdam.

Pro-

gramma der Maatfchappyvan Landbouw»

t

ii

4728 NIEUWE NEDERLANDSCHE

geld, benevens eene Zilvcre Medaille, ter zyner keuze , aan dien Schryver toegewezen , weiken men, na hec openen van het Billiet, bevonden heeft ce zyn

Johann Gunthes EberhARd, Med. DoEt. te Zeist.

Nog heeft de Maatfchappy , uit hoofde van eene toezegging, door haar in 1790 gedaan, be* treffende het ontginnen en bebouwen van woeste en onvruchtbaare gronden, de beloofde Pra;mien toegewezen, als: aan Jossph Leendïrtz. van der Harst, te ■Scheveningen, voor het vruchtbaar maaken van 4 Morgen woeste Duingrond, tien Ducaaten, en eene zelfde Prsmie; aan Cornelis Leendertz. van der Harst, te Scheveningctt, yoor ï\ Morgen foortetelyke grond;

hebbende men aan den eerften, vermits hy alle zyne aangegeeven Landen niet tot de geëischte volkomenheid gebragt had, de Zilverc Medaille niet kunnen toewyzen, waarop hy anders, wegens de meeste hoeveelheid van grond, en ook wegens zynen prysfëlyken arbeid, aanfpraak had kunnen maaken.

Insgelyks is, voor het vruchtbaar maaken, en tot Weiland aanleggeq van ongeveer 1 Morgen Heide,

aan Jan Perk, te Hilverfum, ter aanmoediging , toegelegd eene Prapmie van vier Ducaaten , of een Stuk Zilver van gelyke waarde.

Laatftelyk, dewyl, in bet voorleden Jaar, aan 1c Maatfchappy was toegezonden een Werktuig, >m, in korten tyd, eene groote hoeveelheid Mangel wortelen klein tefnyden, heeft zy, na dat de >roeven , daar mede genomen , zeer voldoende -yn bevonden , toegelegd aan den Uitvinder en vlaaker van hetzelve, Nicolaas van Dam , te üolkwyk, eene Praemie van zes Ducaaten.

De

Sluiten