Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, July, 1795. 4729

De Maatfchappy fielt het volgende voor: J

Daar men, by bevinding, weet, dat, niette-s genftaande mingunftige waarneemingen van vroe- j gere tyd, het weiden en tevens gezond houden der Schaapen, in de vlakten van onze Zeeduinen, ge-1 fchieden kan Qnits de liter en daar bekende voor- ^ behoedmiddelen tegen het Ongans (*) gebruiken-) de;) zo belooft de Maatfchappy eene Prcemie van , tien Ducaaten aan die geenen, welke, vóór den I j November 1796, kunnen aantoonen, dat zy eenekudde van ten minften 20 Schaapen, alleen op. voorfchreeven wyze geweid en verzorgd zynde, ge-, duurende den tyd van een geheel jaar, in een gezonden toeftand hebben weeten te bewaren.

Van deeze Pramien zullen tot drie toe worden uitgedeeld, en daarenboven eene Zilvere Medaille aan dien onder de Mededingers, welke het grootfte getal Schaapen dusdanig zal hebben onderhouden.

Voorts moeten by de de Berichten ook Getuig* fchriften, wegens den waaren toedragt deezer Onderneemingen, worden ingeleverd.

Ver>

( **) Onder anderen is de Geest van Terpentyn,

by eene lepelvol, vermengd met twee lepels Water, aan elk gezond Schaap ingegceven, na alvoorens ze 12 uuren te hebben laaten vasten, een beproefd middel regen de Botten ttt de Lever; dit doet men ééns in 't midden van Juny, en ten tweedenmaale 'in OStober, vroeger oflaater, doch.vóór den fpeeltyd. liet zelfde middel is ook dienftig voor Schaapen , die reeds ziek of ongans zyn: in dit laatftc geval, moet men hetzelve, op voorfchreeven wyze , met eene tusfehenpoozing van 6 dagen, tweemaal he.rhaalen. De giften moeien evenredig zyn aan de krachten der Dieren; zo dat men aan een Lam fleehts de helft mag geeven van V geen voot een groot Schaap nodig is* Zie verder 2de D. ifte St. der Verhandelingen deezer Maatfchappy.

iM-

[EJ> »AM.

Va-

\ramma Ier

\laat-

cliappy

>an

Landwmv.

Sluiten