Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, July, 1795. 4731

En, vóór den 1 December 1796, de Ant-i woorden op de twee navolgende Voordellen: s

Dewyl het Onkruid (Sinapis arvenfis L.) door- ] gaans Herik of Krodde genaamd, zeer veel nadeel aan de Graangewasfen toebrengt, zo biedt de, Maatfchappy haare gewoone Goude Medaille dienl geenen aan, dié, op de meest overtuigende wyze,, aantoont, dat hetzelve van de Bonwlanften ge-i heel kan worden uitgeroeid, en daar by de mid'j delen opgeeft, waar door dit werk, met niet al te; veel moeite en kosten, kan gefchieden. En tevens, verzoekt de Maatfchappy, dat men in acht neeme,t of ook andere fchadelyke Planten, en wel met naame de Kleine Winde, Klokjes-Winde, Slingerroos enz. , (Convolvulus arvenfis L.,) door dezelfde bearbeiding van den grond of andere verrichtingen , te gelyker tyd verminderd of vernietigd worden. De berichten en Getuigfchriften der Proeven dienaangaande moeten worden ingeleverd, vóór of op den bovengemelden tyd. En:

Naardien het Onderwys, dal aan de Jeugd, op onze Dorp-Schooien, in het leezen en andere noodzaakelyke weetenfehappen , gegeeven wordt, niet algemeen en aanhoudend genoeg, inzonderheid door Kinderen van onvermogende Landlieden, kan worden waargenomen; welke middelen zoude men, derlialven, ter voorkoming en wegtjeeming van zodanige belelfelen, met de meeite vrucht kunnen aanwenden ? Zoude daar toe het navolgen eener byzondere wyze van onderrichting, die onlangs in een nabuurig Ryk gelukkig is tot fiand gebragt, ook hier op de Dorpen en andere gefchikte plaatfen ten platten Lande, bevorderlyk kunnen wezen? Zo ja, welke zyn de beste aanmoedigingen tot het in trein brengen van deeze of fnortgelyke nuttige inrichtingen ?

Beoogende de Maatfchappy , in het gemelde Voorftel, voornamelyk, het navolgen en invoeren van eene byzondere onderrichting voor Kinderen van behoeftige Landbewooners, (zynde het

Ver-

iM-

TEL-

>AM«

°ro-

\ramma Ier

\Iaat-

chappy

<an

Land-

'QUW.

Sluiten