Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Augustus, 1795. 4921

zetenen van dit Kwartier zyn, of alhier te huis „ hoorende, of wel voor eenige anderen, Inge,, zetenen van dit Kwartier zynde, of in hetzelve ,, vruchtdragende Effecten, als vooren, hebben „ de, welke zy uit hoofde van eenige Curatee„ le, of wel uit eenigen anderen hoofde admi„ niftreeren; of ook wel uit hoofde dat zy eeni->

ge Effecten in Fideicommis of in Lyftocht be „ zitten:" en dat vervolgens in conformité van derzelver gedaane verklaaringen, in alle die onderfcheidene relatien, voor zo verre dezelve exteeren , in ieder opzicht afzonderlyk , oy hun de voorfchreeven Contributie, by wege van Negotiatie , gedaan zal moeten worden; zullende geene Weesmeesters, cf derzelver Suppoosten, noch ook Voogdennoch Curateurs ot Adminiftrateurs van eens anderen Effecten, in het doen van oeeze Contributie, by wege van Negotiatie , mogen gaan boven de twee perCt., geiyk dezelve ook niet zullen mogen declareeren voor de moeite of vacatiën, die zy ter deezer zaake gehad hebben.

V. Dat wyders, om de goede Ingezetenen nog meerder te gemoet te komen in het maaken van den overllag, en alle fcrupuleusheid dienaangaande weg te neemen, verklaard wordt mits deezen: dat het een iegeiyk zal vryftaan, ten aanzien van de Effecten, die hy bezit, zo binnen als buiten sLands, waar op een cours of Pryscourant is, die by zig zeiven te taxeeren, na de waarde en de cours of Pryscourant, die daar op is, ten tyde van het arrefteeren van dit Placaat, en zig in het taxeeren daar na gedragen; en dat ten op?ichte van Effecten, zo binnen als buiten 'sLands, waar óp geen cours of Pryscourant is, een iegeiyk die zal mogen by zig zeiven taxeeren , na rato van de pryzen der laatlte koopea of verkoopen, die van diergelyke Effecten door anderen zyn gedaan, of wel tot zodanige waarde, als waar voor ny die ten tyde, wanneer hy

Yyyyyyyyyyyyyya zr

Züf- .

PHBNi

Public, omtrent eene ge* forceerde Geld* heffing» ,

Sluiten