is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Dertigste deel. MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Augustus, 1795. 4995

gens onze vorige Placaaten aan, naar Buitenlandsch te vervoeren onze Nederiandfche zilveren Standpenningen, als Drieguldens, dertig Stuivers en enkelde Guldens-Stukken, als mede geheele en haive gouden Ryders, gouden en zilveren Ducaaten, anders gezegd Ryksdaalders, benevens alle goud en zilver Mum-Materiaal, bet zy in natura te verzenden, of wel gefmolten en dus in baaren uit het Land te voeren.

En dewyl deezen ongepermitteerden handel ge. dreeven wordende, onze Landen met 'er tyd geheel en al van gouden en zilveren Standpenningen zouden worden ontbloot, tot groot nadeel van onze goede Ingezetenen en onvermydelyk bederf van de Commercie.

Zo is 't, dat wy hier tegens willende voorzien,' inhaereerende alle onze vorige Placaaten en Ordonnantiën, tot het uitvoeren en verfmelten van de Nederiandfche gouden en zilveren Standpenningen applicabel, op nieuw wel fcherpelyk gelasten en ordonneeren, aan allen en een iegeiyk wie het zoude mogen zyn, zig te onthouden van uit deeze Landen uit te voeren eenige gouden en zilveren Standpenningen, in deezen Staat, gemunt of nog te munten, als mede de geheele en halve gouden Ryders, gouden en zilveren Ducaaten, anders gezegd Ryksdaalders, benevens alle goud en zilver Munt-Materiaal, het zy in natura, of wel gefmolten in baaren, dan na verzochte en van ons fpeciaal bekomen permisfie.

Alles op verbeurte van de gemelde Standpenningen, die men in verzendinge zal komen te agterhaalen, of wel de waarde van dien, wanneer men van het verzondene wettig bewys kan pro> duceeren, te betaalen by den Verzender, mitsga. ders een boete van drie duizend guldens, mede te verbeuren by den Verzender, of de geene, die men zal kunnen bewyzen, daar in behulpzaam of handdadig te zyn geweest, te appüeee* ren een derde voor den Aanbrenger, een derde

vooi

's Gra-

venhaqe.

Public, 'egen den uitvoer van Stand» benningen.