is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Dertigste deel. MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Augustus, 1795. 5»19

tiehcid dier voorzieninge dagelyks met het getal der Wedergekeerden aanwiesen. Het getal ondertusfehen der geenen, die op onze bezorginge de gearondfte aabfpraak hebben, zal waarfchynlvk veel kleinder zyn, dan het op het eerst voorkomen fchynt. De enkele daad toch van uitgeweken te zyn, en nu weder te keeren te gelyk m«t de Slachtoffers des vorigen ge weids , kan niemand aanfpraak geeven op begunftiging boven zynen t'huis gebleven weidenkenden Medeburger. Om die te erlangen, moet blyken, dat hy, of door het geweld der wapenen by de gehaatte Omwentelinge van 1787 verdreeven , of zelve ter verdediginge der goede zaake ce wapenen gevoerd hebbende, der dwingeiandye in dea eerften fchrik ontvloden, of wel zedert door gerechtehke of politieke vervolgingen verjaagd, insTeïvks uit welke voordeelige omftandighedeo hy ontzet zy, vooral ook, dat zyn zedelyk gedrag vry ware, en Reeds vry gebleven zy, van grove

l£>Ten dien einde wierdt by het bedoeld rapport voorgefteld, den uitgeweken Burger, au ten koste van den Lande berwaards gebragt, aan de Municipaliteit zyner vorige woonplaatfen aan te bevelen; deeze hadt, na billyk onderzoek, te onderfcheiden tusfchen den verdienftelyken Burger en eenen anderen, die zig van de beroerte der tyden fiegts bediend hadt, om zynen Schuldeisfcher te ontwyken , of der armoede, die hem ook hier te Lande op zyne fiordige levenswyze aangrimde, te ontduiken.

Dan ook na deeze affcheidinge van een groot getal teruggekeerden , die boven de talryke menigte der andere minvermogende Inwoonders dec zes Lands geene onderfcheiüiDge verdienen, vordert f een gering aantal verdienftelyker Burgers de oplettendheid van eiken weidenkenden, en doei hem de bepaaldheid zyns vermogens om hem te helpen, te meerroaalsn beklaagen.

E

'sGrA"

venhabe.

Rapport en Be» fluit ra» kende de uitgewe» kene Ba. taaven.

}