Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X.

'sGra-

venkace,

' i

1

( 1

Ü t t 1

g i te

g te te R

ro ke

na de Tj fel ere de

5125 NiEÜWE NEDERLANDSCHE

naaren afgelegd; en voorts geleezen zynde het Credentiaal der Municipaliteit van Schiedam, op de bovengemelde Burgers, heeft de laatstgenoemde den gewoonen Eed en dien van Secretesfe afgelegd, zynde de twee eerften op hunnen reeds gedaanen Eed geadmitteerd.

Request van Digna Johanna van Osfemaarde , Huisvrouw van L. P. van de Spiegel, verzoekende, dat het Capitaal van Je aldaar vermelde Ampts-Obligatien mag vorden afgelost met de intrest, of ten minen toezegging gedaan, om de aflosfing te [oen; als mede, ten aanzien der agterftalige trarflernenten van haaren man, dat dezelve aan haar mogen worden .voldaan, en at zy Suppiiante door deeze Vergadering y Refolutie mag worden geïnformeerd, op oedanigan voec zy de waarde van het toelegde Penfioen en Capitaal moet berekesn ten einde daar van het fournisfemenc ■ doen, en dat zy intusfchen mag worden ehouden voor diligent. Aan het CommitvanFinancie, om advis, en de Supplian, ten opzichte van de prauenfien, in het equest vermeld, gehouden voor diligent Misfive van het Committé van Financie t onderftand der Gemeente van Leyden * nms geevende van het voorftei der voor' amfte Fabriequers, omtrent de leverantie r Militaire Kleeding van de Franfche oupen, in dienst van het Bondgenootiap overgenomen, verzoekende een Deset deezer Vergadering, dat niet alleen gemelde Franfche Troupen, zowdnh ''• -i- - -de

Sluiten