Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Augustus, 170J. 5245

heid, ten overgaan van de Burgeren Theodore van Zeiler, Wethouder; Johan Fredrik Hofman, Nicolaas van der Masöh en Willem Jacobus Ver kamer, Raden.

In kennisfe van my,

L. van O YEN Az.

Eene Bekendmaaking van den 15 deezer hadt ten oogmerke, de Burgery te verwittigen , dat, vermits het overneemen van Franfche Troupen in dienst der Republiek, dezelve op den zelfden voet als de Nationaale Troepen, zich van inwooning zouden moeten voorzien, geene Inkwartiering, naa den 15 deezer , valideeren , en deswegen geene betaaling meer zou gefchieden.

Als eene Ampliatie der IVaarfchoüwingc van den 10deezer, hetopkoopenvan Groenten betreffende , diende eene nadere Bekendmaaking van den volgenden inhoud:

BEKENDMAAKING.

HEIL en BROEDERSCHAP!

Alzo Wethouders en Raaden der Stad Rotterdam, op den 10 van deeze Maand Augustus, eene Waarfchouwing hebben laaten afkondigen , behelzende eene voorziening ten opzigtë van het verkoopen en koopen van Groenten, cp de Groenmarkt, ten einde de goede Burgery in de gelegenheid te Rellen, om zig tot eenen redelyken en billyken prys van hunne behoeften te voorzien; dat zy, daar van, zedert dien tyd, de gelukkige' gevolgen hebben ondervonden, en Vvv vvv vvv vvv vvv de

Rotterdam.

Sluiten