Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, September, 1795- 54°3

ontvonkt, de rust en den welvaart weder aan] onze eeflingerde Stad en Ingezetenen. <

Welk een ftreelend gevoel is het voor eenen echten Volks-Reprefentant, duizende van Sterven lingen gelukkig te maaken, en in het bezit te; herftellen van den Vrede, de Harmonie en de. Broederfchap! hoe verrukkelyk moet het zyn,< Pik: met aïegging van allen haat, als Broeders,; zonde.^Lerfcheid van mterlyken Godsdienst,, den anderen de handen te zien toereiken, en„ eelvk in Frankryk, een tooneel te openen, om onder en met malkander een te Deum Laudamus aanteheffen. ,

Dit tooneel te voltooyen, moet de pooging van elk Vaderlandsch Regent zyn: dan, ja dan alleen zal de laatfte zucht des Volks eene dankhaare zucht voor hen wezen. Welaan dan, braave Volksvrienden! voldoet aan onze poogingen! het zvn de wenfchen van duizenden! dan zult sv het loon der edelmoedigheid fmaaken, welke ten Vaderlandfche deugd gewisfelyk moet agtervolgen.

HEIL en BROEDERSCHAP!

THEOD. BOEFF. A. DE KONING.

Aftum 16 September 1795.

Twee Publicatien wierden, geduurende deeze Maand, van wegen het Provinciaal Collegie van Politie, Financie en Algemeen Welzyn deezer Provincie, afgekondigd. De eerfte behelsde een verbod van het doen draagen van Livreien, en het voeren van Wapens op de Rytuigen; by de anders wierden fchikkingen beraamd, omtrent he begraaven van geftorvenen op het Schavot GggggggggggggggS 3 me

'Tyme;en.

ïecla•atoirtan den leiderchenLandsdag.

>

r.

Sluiten