Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ntme-

cen.

i

■ j ] 3

i t

5404 NIEUWE NEDERLANDSCHB

met verbod van aan gefchavotteerden zeive, of aan derzelver bloedverwanten, des. Z%yZZ:a 16 dQe^en a»gvan

VRT HEID. G E LT KHE I D.

HetenPr2r^ad van Politie, Financie

A1^me£n Welzyn in Gelderland, in naame van de Provtfoneele Vertegenwoord gers van het vrye Volk van Gelderland, aan hunne Medeburgeren, Heil en Broederfchap! doet te

hJ^H' ? overwe8'ng genomen, hebbende , dat 2! by 0DS aanSe°o^ene en geproclameer.

CelvK" Tn w,aareilVryheid en welbegreepene

moer worden befchouwd, het verachtelyk Livrey

nn H?nehSt.baarbeid ' het We,k de e6öe Mensch op den hals van zynen Natuurgenoot, als een ondraaglvk juk, werpt, en denzelven'. in z?ns eigene oogen vernederende, een zwaare hinderpaal ter zyner zedelyke verbetering, in den weg

Terwyl elk rechtfchapen Burger zyne Bedien-

trotsheid of aanhoorigheid, maar , door eene menschhevende en redelyke behandeling, aan zvaen dienst zal zoeken te verbinden. Y En ook, aan den anderen kant, eIk redelvk :n eerlyk denkend Dien/teling, door eene wauw gezette en praxife vervullingen zvne pliehtenT sal moeten toonen, den t-ernaam Van eénvry vlensch en Burger waardig te zyn, zonder dit iy, door mterlyke en vetacWe teoSeïI zfg an deeze zyne verplichting zal behoeven te hetoneren.

Zo is het, dat door en in kracbte deezes, van « é aan, alle Lweyen, welken men tot nu

Sluiten