Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NïMEG£N*

Bepaa-

lingen omtrent gefchavotteer'den, en affchaffing van den Pynbank.

i

»

( l c (

: c

2 t

t I

b z

o

«o* NIEUWE NEDERLANDSCHE

VRTHEID. GELTKHEID.

JJet Provinciaal Collegie van Politie, Financie en Algemeen Welzyn in Gelderland, in naame van de Provifioneele Vertegenwoordigers van het vrye Volk van Gelderland, aan hunne Medeburgeren, Heil en Broederfchap l doet te weeIn aanmerking genomen hebbende, dat de gewoonte, om de Lyken van Geëxecuteerden aan balgen en op Raderen te laaten blyven, niet anders oplevert, dan een droevig overblyffel der barbaarschheid van vroegere Eeuwen, en tevens op gevoelige en menschlievende harten treurige aandoeningen verwekt, zonder dat het oogmerk, om Boosdoenders hier door aftefchrikken, gelyk de ondervinding maar al te klaar leert, iaar door bereikt wordt; terwyl deeze gewoonte door onverftandige en gevoellooze Menfchen dikwerf misbruikt wordt, om onfchuldige nagebleveie Vrienden en Bloedverwanten bittere en kwa. yk geplaatfte verwytingen toe te voegen.

Zo is het, dat wy, in naam als boven, by leezenwel uitdrukkeiyk ftatueeren en vastftellen :

Eerfielyk,^t van nu af aan de Lyken van lie, welken, uit krachte van een Rechterlyk Voniis , op eetiigeriiande wyze eenen geweldigen ood hebben ondergaan, terftond, na dat de exeutie der Sententie zal zyn volbragt, aan de /nenden of Naastbeftaanden der Geëxecuteerden .uilen worden overgeiaaten, om op eene, door e refpective Piaatfelyke Regeeringen aan te wyene, plaats, in alle mogelyke ftilte te worden egraven.

Zullende, ingeval geen -Vrienden of Naastbeaanden des Geëxecuteerden zig cydig hier toe logten aanmelden, door den Rechter voor deeze egraving moeten worden zorg gedragen.

Ten tweeden, dat een iegeiyk, die zig zeiven

0 verre mogt vergeeten, van aan de Vrienden

1 Naastbeftaanden van eenen ongelukkigen, die,

uit

Sluiten